Thapanee

การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “SMART MEDICAL LABORATORY FOR ALL” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

Scroll to Top