จิตรลัดดา แสนตา

COLA KKU ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาผู้นำและบุคลากร อปท. เสริมทักษะทางการบริหารเชิงรุกในยุคที่โลกเปลี่ยน เรียนรู้แหล่งรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับ อปท.

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งแรกระหว่าง UEH และ COLA เปิดโลก เรียนรู้ และริเริ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นศ.COLA KKU ได้รับคัดเลือกจากเครือข่าย SEED Thailand ให้เข้าร่วมโครงการ Seed Project 4 ภูมิภาค ปี 3 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล”

COLA ร่วมกับ สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ Reskill-Upskill ผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

มข. ผนึกกำลัง สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว (YEAL) ลงนาม MOA เปิดหลักสูตร Executive MINI MBA หลักสูตรพัฒนาผู้นำบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ หลักสูตรแรกใน สปป.ลาว!

COLA Research Talk EP.2 โครงการ “การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเเละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวรส.

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top