จิตรลัดดา แสนตา

COLA KKU จับมือ EMPA Program, Portland State University, USA จัดโครงการ “Thailand Case Study Program 2022”

ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านก …

COLA KKU จับมือ EMPA Program, Portland State University, USA จัดโครงการ “Thailand Case Study Program 2022” Read More »

นักศึกษา COLA ลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และการจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทย …

นักศึกษา COLA ลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และการจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม Read More »

COLA KKU จับมือท้องถิ่น มุ่งยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government)

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. COLA KKU นำโดย ดร.กฤษดา ปร …

COLA KKU จับมือท้องถิ่น มุ่งยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government) Read More »

COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่

บทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการทางการเมืองเป็นสิ่งส …

COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่ Read More »

นักศึกษา COLA หลักสูตร Digital Governance เยือนเกาหลีใต้ เรียนรู้-ต่อยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านกิจการสาธารณะของภูมิภา …

นักศึกษา COLA หลักสูตร Digital Governance เยือนเกาหลีใต้ เรียนรู้-ต่อยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Read More »

นศ. COLA ร่วมโครงการ “Youth Leader for Sustainable Food System“ จัดโดย องค์กรพิทักษ์แห่งสัตว์โลก (Would Animal Protection)

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยการปกคร …

นศ. COLA ร่วมโครงการ “Youth Leader for Sustainable Food System“ จัดโดย องค์กรพิทักษ์แห่งสัตว์โลก (Would Animal Protection) Read More »

บพท. หนุนสร้างการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลเมือง และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกับ นศ.วปท. ผ่านกลไกพัฒนาเมือง

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (พบท) ไ …

บพท. หนุนสร้างการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลเมือง และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกับ นศ.วปท. ผ่านกลไกพัฒนาเมือง Read More »

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรมการจัดทำข้อมูลลดก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กร ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ” ประจำปี 2565

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ …

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรมการจัดทำข้อมูลลดก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กร ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ” ประจำปี 2565 Read More »

COLA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและดำเนินการอย่างไร” ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดอบรม …

COLA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและดำเนินการอย่างไร” ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

COLA KKU จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ศูนย์อุบลราชธานี

        ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 วิทยาลัยกำหนด …

COLA KKU จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ศูนย์อุบลราชธานี Read More »

Scroll to Top