งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติฯ ร่วมกับ รร.ขอนแก่นวิทยายน ประชุมขับเคลื่อนแผนงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มุ่งเสริมศักยภาพคนให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizens)

คณะนิติฯ มข. เสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ร่วม Create & Design กิจกรรมเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การเป็น SMART LAWYER

คณะนิติศาสตร์ เข้าหารือท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือ มุ่งสร้าง Internationalization สู่การเป็น Smart & Global Lawyers

Scroll to Top