KKU Science Park

เข้มข้น! อุทยานวิทย์ มข. คัดเลือกผู้ประกอบการ แผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก ร่วมแข่งระดับประเทศ หนุนธุรกิจไทย ไปไกลสู่ตลาดโลก

Scroll to Top