หทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้า 2 รางวัลในงานประชุมวิชาการและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และเครือข่าย

ธนาคารพงสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12

Scroll to Top