ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้เท่าทันและรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สำหรับเพื่อเสริมสมรรถนะครูในโลกดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม และ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “พลมืองดิจิทัลและการเรียนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 และ Digital competency for Digital Teachers 

โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ชินกร เนตรภักดี รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัลและการเรียนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 และ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Digital Competency for Digital Teachers” 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และการเป็นพลเมืองดิจัลที่ดี การเรียนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุควิถีใหม่ รวมไปถึงได้พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการเป็นนักศึกษาวิชาชีพชีพครูที่จะเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพต่อไป”

ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร ได้กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง รวมไปถึงเปิดมุมมองใหม่ด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคออนไลน์ ได้สร้างความตระหนักรู้ ความเหมาะสม การรู้เท่าทันกลโกงทางออนไลน์ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับโลกออนไลน์ เป็นต้น

Scroll to Top