ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 โควตาภาค ะวันออกเฉียงเหนือ

 

     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 โควตาภาค ะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัคร วันที่ 4-8 เมษายน 2565 ผ่าน website https://admissions.kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : รับเข้านักศึกษาใหม่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 042 415600 ต่อ 49840  หรือ 095 598 1125 และ 098 402 6147

Scroll to Top