ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. – มข. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐาน อพ.สธ.

วันที่ 28 มีนาคม 2565  ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จัดฝึกอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) ผ่านระบบ ZOOM Meeting  ถ่ายทอดสดจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีหน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน

การอบรมในครั้งนี้ ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมีนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ดำเนินงานสำรวจ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทรัพยากรกายภาพชีวภาพรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในพื้นที่ปกปักทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังสนองพระราชดำริในภารกิจที่สำคัญ คือ การเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้ 5 มหาวิทยาลัย จาก 70 มหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการ อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบพื้นที่ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริ และบุคคลอื่นที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินงานสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ดิฉันเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับองค์ความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่ายสมาชิกที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคต

          ศูนย์ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้ง 6 แห่ง ได้แนะนำหน่วยงานในรูปแบบวีดิทัศน์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน ผู้ประสานงาน และที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ โดยมีศูนย์ประสานงาน ดังต่อไปนี้

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดย อ.จิราภรณ์ สุมังคะ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มรภ.สกลนคร

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดย ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม และ ดร.ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร โดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร. พันธกานต์  แก้วอาษา ประธานฝ่ายจัดฝึดอบรม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

      จากนั้นเป็นการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

การบรรยาย โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่ ความหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ และบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

     การบรรยาย โดย นายอำนาจ ชนชนะชัย ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในหัวข้อ วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ฝ่ายบุคลากร/ฝ่ายระบบ)

     การบรรยาย โดย นางจารุวรรณ ทิพย์ทอง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในหัวข้อ วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ)

และการบรรยายโดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

Scroll to Top