ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือการสร้างจิตสำนึกและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กับ ต.บ้านค้อ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายทองอินทร์ คำมี นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขอนแก่น  หัวหน้าโครงการ ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  เพื่อเลือกพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ “ป่าโคกยาว” ป่าสาธารณประโยชน์  เป็นป่าเต็งรังระยะที่ 2 ที่กำลังฟื้นฟู มีขนาดพื้นที่ 187 ไร่  ที่จะดำเนินการในปี 2565   ณ บ้านหินลาด ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  (อพ.สธ.)   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top