รพ.ศรีนครินทร์ มข. แจ้งช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ

ช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รพ.ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ

     ตามที่มีสถานการณ์พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งญาติบุคลากรที่มีผลตรวจทั้ง ATK และ RT-PCR เป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงระบบการรักษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามอาการ ได้รับการดูแลรักษาจนปลอดภัย                          โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามโปสเตอร์ที่แจ้งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการประสานการเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI)  Home Isolation (HI)  Self Isolation (SI)

โดยแยกผู้ป่วยตามกลุ่มอาการต่าง ๆ ดังนี้

     ผู้ป่วยอาการสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเหมือนไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจปกติ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ไม่มีปอดอักเสบ

    ผู้ป่วยอาการสีเหลือง คือ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง เช่น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก เหนื่อย อ่อนเพลีย อาเจียน ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน มีปอดอักเสบ

   ผู้ป่วยอาการสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่น หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก ซึม เรียกไม่รู้สึกตัวปอดบวมที่มี Hypoxic (risting 02 saturation < 96%)

   CI Community Isolation คือ การกักตัวในชุมชน ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบชุมชน

   HI (Home Isolation) คือ การรักษาที่บ้านหรือสถานที่ โรงพยาบาล/รัฐบาล จัดให้ โดยมีทีมแพทย์/โรงพยาบาลดูแลอย่างต่อเนื่อง

   SI (Self Isolation) คือ การรักษาที่บ้าน โดยทีมแพทย์/โรงพยาบาล ประเมินอาการครั้งแรกและ 48 ชั่วโมง

งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์    63093 และ  63094

 

รวบรวมข้อมูล ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top