วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU กับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด (I-BITZ COMPANY LIMITED) ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกันที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ตรงตามความต้องการของประเทศ

ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถในการนำแนวคิดของการใช้งาน Open Source Software ที่สำคัญด้านภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้งานพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ ร่วมกับอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT Devices) กับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านภูมิสารสนเทศ รวมถึงให้นักศึกษามีประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ในการลงนามครั้งนี้ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานประกอบด้วยนายประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยานพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top