ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์

     ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ โดย ดร.ชุตินันท์ ชูสาย คณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่ 5 เมษายน 2565  ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite)  ณ ห้องสิริคุณากร 3  ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
***ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรม ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าชุดอุปกรณ์ฝึก รวมถึงอาหารกลางวัน อาหารว่าง ระหว่างการอบรม เกียรติบัตรรับรองการฝึกอบรม และของที่ระลึก
ลิงค์สมัครอบรม —> https://kku.world/vemb5
กำหนดการ —> https://kku.world/3azea
เงื่อนไขรับสมัคร รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 40 ท่าน สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Google Forms) ดังลิงค์ข้างต้น
2. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัคร ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่งที่อยู่หน่วยงาน (เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน) หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ให้เรียบร้อย
3. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก
4. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
5. หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท/ท่าน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
รายละเอียดเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินค่าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท: ออมทรัพย์
เลขบัญชี: 551-293300-8
และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงินที่ Line ID: 0968523179
### สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 09-6852-3179
E-mail : nonpna@kku.ac.th / Line ID: 0968523179
Scroll to Top