ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ.- มข. เป็นวิทยากให้ความรูู้้ในการอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ อพ.สธ.” ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอเครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ทั้ง 8 กิจกรรม ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ เพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ในแต่ละปีงบประมาณ
โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
ศ.ดร.สพ.ญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” รวมถึงแหล่งทุนต่างๆ ที่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และทำอย่างไรที่จะได้รับทุน ซึ่งต้องคำนึงถึงเป้าหมายและการดำเนินตามวัตถุประสงค์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมหรือมีเครือข่ายที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวถึงความสำคัญ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. รวมถึงโครงการศึกษาวิจัยภายใต้งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ., การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ อพ.สธ., หลักการพิจารณาให้เกรดโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอทุนของ อพ.สธ. และนำเสนอตัวอย่างชุดโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่นเสนอขอทุน
อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า ประเด็น อพ.สธ. “โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ยางนาแบบบูรณาการ ภายใต้ อพ.สธ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565” ล่าสุด ซึ่งเป็นตัวอย่างการเขียนและนำเสนอโครงการวิจัย ที่ทาง อพ.สธ. พิจารณาให้ทุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2563
จากนั้น จึงเป็นการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากอาจารย์และนักวิจัยผู้เข้าร่วมอบรม

Scroll to Top