มข. ต้อนรับ มทร. หารือ พัฒนาการศึกษา ด้วย AI

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นพ. ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ณ ห้องประชุมอธิการบดีชั้น 6  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

การเข้าพบกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องด้วยทางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายการจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยอ้างอิงรูปแบบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (CMU) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในด้านการพัฒนาเชิงโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับงานวิจัยแห่งชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขับเคลื่อนด้วยโซลูชันซุปเปอร์คอมพิวเตอร์พลังการประมวลผลขั้นสูง เพื่อเติมขีดความสามารถให้กับแพลตฟอร์มข้อมูลแห่งชาติเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้มีการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ทรงประสิทธิภาพ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การตอบรับการเข้าร่วมหารือความมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

ในด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคณะผู้เข้าร่วมหารือ นำโดย นพ. ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ. ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รศ. ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ. ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย

Scroll to Top