รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 1

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 11 เดือน ที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในปี 2565
       การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การอกแบบและสร้างอัตลักษณ์ของตำบล การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแก่ชุมชน ประชาชนชนมีรายได้และแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ชุมชนเกิดการพัฒนา และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาให้ชุมชนอยู่ดี กินดี มีความสุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

คลิกลิงค์หรือสแกนเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม https://kku.world/mf61v

 

Scroll to Top