คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ลงนามหนังสือเจตจำนงร่วมกับ CIMA เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามหนังสือเจตจำนง ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในฐานะผู้แทนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยการกล่าวแสดงความยินดีโดย Mr Venkkat Ramanan, FCMA, CGMA, Regional Vice President, Asia Pacific และกล่าวแนะนำ CIMA โดย Ms Ginny Lim, ACMA, CGMA, Senior Regional Manager, South East Asia โดยมี อ.ดร.ชลดา ผาริโน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นพิธีกรนำเข้าสู่พิธีพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้บริหารและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนาม

        อ.ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารและอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการลงนามหนังสือเจตจำนงครั้งนี้ว่า เป็นการจัดขึ้นเพื่อกำหนดหลักการและแนวทางที่องค์กร CIMA และคณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน เช่น การเป็นวิทยากรหรือโค้ชในกิจกรรม CIMA Business Game และ การสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมหรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยองค์กร CIMAตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้กับนักศึกษาของคณะฯบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        พร้อมกันนี้ในงานยังมีการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชีจากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรมและมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปี และยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับ exemption accreditation จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) สำหรับการสอบ Certificate in Business Accounting อีกด้วย โดยจะเปิดรับเข้ารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th และรอบที่ 3 แบบ Admission ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์https://www.mytcas.com

 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง

ข่าว/ภาพ   อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ข้อมูลข่าว วรัญญ ดอนเหนือ

Faculty of Business Administration and Accountancy, KKU, signs a Letter of Intent with CIMA for program and instruction development

https://www.kku.ac.th/12734

 

Scroll to Top