มข.ผลงานวิจัยโดดเด่น ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อันดับ 4 ของประเทศ จาก ISC World University Rankings 2021

       ปัจจุบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีมากกว่า 20 ค่าย แต่ละค่ายมักมีเกณฑ์การจัดอันดับที่แตกต่างกัน สำหรับ   ISC World University Rankings เป็นอีกค่ายหนึ่งของฝั่งตะวันออกกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับทุกปี สำหรับปีนี้ผลการจัดอันดับจาก ISC World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับที่ 4 ของประเทศ อันดับที่ 14 ของอาเซียน และอันดับที่ 900 ของโลก และมีผลคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา

       เกณฑ์ในการพิจารณาจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกใน ISC World University Rankings 2021 โดย Islamic World Scientific Citation Center (ISC) ประกอบด้วยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้  1) Research 60%,  2) Education 10%,  3) International Activity 15%  4)Innovation 15%
โดยข้อมูล 3 ด้านแรก ได้แก่ Research  Education และ International Activity ได้จากฐานข้อมูล InCites ของ Clarivate Analytics & Web of Science และด้านที่ 4 ได้แก่ Innovation 15%  ได้จาก US Patent & Trademark Office และร้อยละของ Industry Collaborations ในรอบ 3 ปี โดยมีรายละเอียดปรากฏที่ https://wur.isc.ac/Home/Methodology

       ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  “ISC World University Rankings 2021 น้ำหนักส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านวิจัยร้อยละ 60  ซึ่งจะแตกต่างจากค่ายอื่น ที่มีน้ำหนักของ Reputation หรือ ความมีชื่อเสียง ความเป็นที่รู้จัก โดยปกติผลงานด้านวิจัยจะไม่เปลี่ยนทันที จะต้องมีการทำผลงานสะสมเรื่อย ๆ มาเป็นระยะเวลานาน  โดยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มุ่งเน้นในเรื่องของวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น เน้นงานวิจัยที่ทำเป็นกลุ่มก้อน หรือทำเป็น  Research Program มากขึ้น และเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งเรามีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยลักษณะนี้มาประมาณ 3 ปีแล้ว ดังนั้นผลจากการจัดอันดับของค่ายที่เน้นผลงานวิจัยอันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ”

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังกล่าวต่ออีกว่า “การจัดอันดับที่สูงขึ้นเป็นผลมาจาก การมีผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย ร่วมกับ ด้าน International หรือ ความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะงานวิจัยและการบริการวิชาการต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหากเทียบในปีที่ผ่านมาแล้วของ Ranking นี้ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดีขึ้นในด้านวิจัยกับด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฯ  สองอันนี้เราดีขึ้น  แต่ด้าน Education กับ Innovation คะแนนจะใกล้เคียงจากเดิมอยู่ เพราะฉะนั้นการที่ด้านวิจัยกับด้านความเป็นนานาชาติ สองด้านนี้ดีขึ้นถือว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นและ เรามีความเป็นนานาชาติที่ดีขึ้น คือ มีความร่วมมือกับนานาชาติทั้งทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนมากขึ้น จึงสะท้อนออกมาทางการจัดอันดับ Ranking นี้”

       นอกจากนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังกล่าวถึงความสำคัญในการจัดอันดับ (Ranking) จากสถาบันต่าง ๆ ว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุด เพียงแต่ Ranking เป็นตัวที่ให้เราช่วยในการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ทั้งเขาและเรานำมาแลกเปลี่ยน ปรับปรุงตัวเอง เพราะฉะนั้น Ranking เป็นตัวที่ช่วยเทียบเคียงที่ดี หลากหลายค่ายก็จะมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย ให้เราสามารถเอามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกได้

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเสริมอีกว่า วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “World class Research and Development University” เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือการเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิจัยระดับโลก ซึ่งหากมีตัวชี้วัดวิจัยระดับโลก แน่นอนว่า Ranking ตัวชี้วัดด้านจะเป็นการวิจัยเป็นหลัก นอกจากนี้ด้าน Development University ก็สำคัญ คือการเอาองค์ความรู้ มาพัฒนาชุมชน สังคม การจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกก็ต้องมีผลงานในระดับหนึ่ง เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ แล้วนำผลงานเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชนของประเทศไทยให้ดีขึ้น

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนให้ผลงานเกิดขึ้น  “โดยเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เพราะว่าผลงานโดยส่วนหนึ่งก็เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ทำ หรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่เป็นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ได้ทำงานวิจัยร่วมกัน และสร้างผลงานเหล่านี้มา สายสนับสนุน บุคลากรต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างผลงานเหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มที่ทำเรื่องอนุสิทธิบัตร กลุ่มที่ทำเรื่องของ innovation ต่าง ๆ เป็นเบื้องหลังที่ทำให้เราสำเร็จ เพราะฉะนั้นบุคลากรทุกกลุ่มก็มีส่วนร่วมในผลงาน หรืออันดับ Ranking ที่ขยับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกฝ่าย ทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในผลงานตรงนี้ และก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจกลับไปให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคน”

 

ตรวจทานแก้ไขโดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียบเรียง จิราพร ประทุมชัย กองสื่อสารองค์กร

KKU is ranked the 4th in the country for outstanding research, judged by ISC World University Rankings 2021

https://www.kku.ac.th/12536

Scroll to Top