KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (Google Partner)โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด คุณกัญ ธัญปราณีตกุล Chief growth Officer กรรมการบริหารบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด คุณบุญฑริก มหาวิศวรี ผู้จัดการอาวุโส บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ


ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนาม ทั้งสองหน่วยงานเริ่มต้นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือด้วยการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพและทักษะให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในหัวข้อ Google SEO 101 วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Search Engine Optimization หรือ SEO คุณธนัฐ จิระยั่งยืน ตำแหน่ง SEO Manager บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ เรียนรู้เทคนิค การวางแผน การทำอย่างไรให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกบน Google ด้วย Search Engine Optimization และเทรนด์ SEO ในปี 2022 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า สำหรับบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Tech และเป็น Google Partner มีผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นต่าง ๆ อาทิ Google Cloud Solutions, Advanced Data Analytics, Search Engine, Digital Transformation, Machine Learning, Operational Analytics และ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ยังมีความมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษา พัฒนาทักษะดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพได้

“จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้บริหารของบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี จึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ก็จะดำเนินการอบรมเรื่อง Google SEO 101 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสององค์กรก็จะมีแผนดำเนินงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย โดยความร่วมมือที่เกิดจะเป็นการร่วมกันพัฒนาทักษะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักศึกษาที่จะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการอบรมสัมมนา รวมถึงการฝึกประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Tech ซึ่งจะทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จะก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพร้อมสำหรับอนาคต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันในตลาดงานในโลกยุคดิจิทัล และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป”

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว
บรรพต  พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top