ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ มข.ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยขอนเก่น  จัดกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ” ปีที่ 2 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่สนใจ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565  ลงทะเบียนฟรี รับจำนวน 1,000 ท่าน

ภาคเช้าพบกับ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ : ความเป็นมา ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

โดย : ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ.

เวลา 11.00 – 11.30 น. การบรรยายหัวข้อ : บทบาทของสถานศึกษาในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการขับเคลื่อนเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โดย : ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

เวลา 11.30 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ : บทบาทของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยชอนแก่น

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชตำริ มหาวิทยาลัยชอนแก่น

ภาคบ่าย พบกับบรรยากาศการเสวนา

เวลา 13.00 – 14.30 น. การเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการสอนเต็กไทย

ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ”

ผู้ร่วมเสวนา

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวรัญญา นันทา

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย อ.เพียงเพ็ญ จ่ายเจริญ

3. โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น โดย นางสายยนต์ สิงหศรี ครูชำนาญการพิเศษ

ดำเนินรายการ โดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนฟรี รับจำนวน 1,000 ท่านตาม  Link นี้

https://forms.gle/wmvAyuAcvXBpYzBBA

หรือ แสกน QR Code

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวพิมพ์พิศา  กุลนินวอแพง (ยุ) เจ้าหน้าที่ประสานงาน อพ.สธ.-มข.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. โทร/แฟกซ์ 043-202155 มือถือ 095-665-9169

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

 

Scroll to Top