ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (๖ มกราคม ๒๕๖๕)

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”