มข.สรุปผลการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปีการศึกษา 2563 ได้สรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์อาวุโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประธานกรรมการฯ กล่าวสรุป พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ อนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอ โฮลดิ้ง จำกัด รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมตรวจประเมิน ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์อาวุโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประธานกรรมการ

ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์อาวุโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการประเมินครั้งนี้ว่า ท้ายที่สุดของการรายงานจะเป็นการมาสรุปภาพทั้งหมด หลังจากที่คณะกรรมการได้อ่านเนื้อหารายงาน ได้รับรู้สัมผัสถึงแก่นของความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้เห็นพลัง ความร่วมมือ ความตั้งใจของสภามหาวิทยาลัย รวมไปถึงระดับปฏิบัติ

“จากการที่ได้ไปเยี่ยมตามคณะต่าง ๆ ทำให้เห็นความตั้งใจที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีเรื่องดี ๆ หลายเรื่อง มีผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยทำหลายเรื่อง ทั้งในด้านของการวิจัยและนวัตกรรม ด้านผลลัพธ์ของการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม  ซึ่งเราอยากจะเห็นการทำงานที่โฟกัสไปที่เรื่องการเป็นศูนย์ภูมิปัญญาของภูมิภาค  อยากรู้ว่าอีสานเรามีคุณค่าต่อสังคม ประเทศ และสังคมโลกอย่างไร ? อาจจะทำได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และ สมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่รวบรวม Local Wisdom ประสานกับความก้าวหน้าทางวิชาการ”

“มีหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำได้ดีมาก ขอให้มีการพัฒนาขึ้น สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น Gateway สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับเป็น Landmark ของภูมิปัญญาในภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่สังคมโลก ที่เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม Local perspective ในประเด็นถัดไปเรามีการดำเนินการในระดับที่เราได้รางวัล TQC มาแล้ว  แล้วเราก็รู้ว่าก้าวต่อไปที่จะถึงแน่ ๆ คือ TQC Plus ซึ่งคณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์พูดคุยกันเราคิดว่า หากมหาวิทยาลัยได้รวบรวมวิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิผล เราเชื่อและเราตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะได้รางวัลด้านของการพัฒนาที่จะนำไปสู่ TQC plus Innovation”

“ท้ายที่สุดขอขอบคุณท่านอธิการบดี และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้โอกาส ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในส่วนของทางมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประเมินก็ได้เรียนรู้เช่นกัน  ซึ่งการได้เรียนรู้การดำเนินการร่วมกันของแต่ละสถาบันก็มีหลักการ มีแนวคิดต่าง ๆ ที่ทำให้เราเห็นถึงประโยชน์ของการใช้หลักคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม” ศ.นพ.สงวนสิน กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเกี่ยวกับการประเมินครั้งนี้ว่า “ทั้ง 2 วันที่คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ เป็นระยะเวลาที่เหนื่อยมาก และ ทุกท่านคงใช้เวลาในการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งท่านได้พยายามที่จะให้โอกาสพวกเรา ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความเห็น การทำงานครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นการเยี่ยมแบบกัลยาณมิตร การให้คำแนะนำ เป็นมุมมองที่หลากหลาย และเป็นมุมมองของผู้มีประสบการณ์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พวกเราได้ประโยชน์มาก ในสิ่งที่คณะกรรมการได้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ”

“ข้อแนะนำของทุกท่านล้วนเป็นกระจกสะท้อนที่สำคัญ เราคงต้องเอาไปวิเคราะห์แล้วแปลออกมาเป็นรูปธรรมว่าเราจะพัฒนาอย่างไร  เรื่องหลัก ๆ ที่ท่านแนะนำทำให้เราได้มองเห็น  ที่เราจะใช้มาปรับกลยุทธ์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย   ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างมาก น่าจะเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เราจะได้คิดอะไรที่ใหญ่ขึ้น มากกว่าที่มองเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับภูมิภาค  เป็นโอกาสที่จะมองไปไกลถึงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อที่จะสร้างผลกระทบเพื่อประโยชน์ของสังคม ทั้งในภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านของเรา”

“ขอขอบคุณท่านรองอธิการทุกฝ่าย และ คณบดีทุกคณะ  ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า ตอนนี้ทุกคณะใช้ EdPEx เป็นแนวทางในการบริหาร ซึ่งทุกคณะได้ทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้  รองอธิการบดีทุกฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ช่วยผลักดันทั้งในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบในมือท่านเอง รวมทั้งที่ถ่ายทอดไปยังคณะต่าง ๆ ด้วย ขอขอบคุณคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านได้ใช้เวลา และ ได้ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราเป็นอย่างมาก”อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ทั้งนี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2564 โดยใน วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น เป็นการ นำเสนอข้อมูลโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ

สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการมาหลายปี นับตั้งแต่ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาทั้งจุดแข็ง และ โอกาสในการพัฒนามาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นตลอดมา

สำหรับในปีนี้ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการ ให้ 409 คะแนน นับเป็นคะแนนสูงสุดเท่าที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับ

ภาพ : อรรถพงษ์ ฮามพงษ์  ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

KKU concludes the 2020 EdPEx Evaluation results

https://www.kku.ac.th/12418

Scroll to Top