มข. มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินพร้อมยกระดับงานวิจัยสู่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และกองบริหารงานวิจัย จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัย และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง ณ โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จัดขึ้นภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับนักวิจัย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจ  ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง โดยในปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 31 รางวัล  รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน 19 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง 6 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 2 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 4 รางวัล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตั้งใจที่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้สร้างผลงานวิจัยที่มีความสำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ระดับโลกอย่างก้าวหน้า และเป็นไปอย่างก้าวกระโดดโดยจากการจัดอันดับในระดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยผลงานล้วนมาจากนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลซึ่งมีผลงานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงนำมาซึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดงานในวันนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะตอบแทนที่ทุกท่านได้อุทิศตน  พลัง สติปัญญา กำลังกายกำลังใจ สร้างสรรค์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังใจให้ทุกท่านได้สร้างผลงานต่อไป และมีพลังที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความก้าวหน้าต่อไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม รวมถึงครอบครัวที่ช่วยผลักดันให้นักวิจัยได้สร้างผลงานอย่างเต็มที่

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีขึ้นต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท จนสามารถสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่น และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มีนักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 213 รางวัล เป็นรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 19 รางวัล และในปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 31 รางวัล  เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน 19 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง 6 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 2 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน อีก 4 รางวัล

ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดในชีวิตการทำงาน และเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรในการทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภูมิใจและดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของนักวิจัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

1.สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.1 รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จำนวน 4 ราย
1) ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน                         คณะเภสัชศาสตร์
2) ศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า                       คณะแพทยศาสตร์
3) ศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง          คณะวิทยาศาสตร์
4) รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองใบ                  คณะวิทยาศาสตร์

1.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร จำนวน 2 ราย
1) ศาสตราจารย์สุจินต์ บุรีรัตน์                                คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์สุปรีดิ์ พินิจสุนทร                    คณะวิทยาศาสตร์

1.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง จำนวน 6 ราย
1) ศาสตราจารย์ธวัช ช่างผัส                                    คณะวิทยาศาสตร์
2) ศาสตราจารย์ศักดา ดาดวง                                 คณะเภสัชศาสตร์
3) รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง                     คณะเกษตรศาสตร์
4) รองศาสตราจารย์สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด               คณะแพทยศาสตร์
5) รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ลอยลม                      คณะแพทยศาสตร์
6) รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา                  คณะเทคนิคการแพทย์

1.4 รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน จำนวน 13 ราย
1) ศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ                         คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) รองศาสตราจารย์ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์       คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) รองศาสตราจารย์ณัญธิวัฒน์ พลดี                         คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) รองศาสตราจารย์พรจักร ศรีพัชราวุธ                     คณะวิทยาศาสตร์
6) รองศาสตราจารย์ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์                    คณะวิทยาศาสตร์
7) รองศาสตราจารย์วิภู กุตะนันท์                              คณะวิทยาศาสตร์
8) รองศาสตราจารย์โสภณ บุญลือ                            คณะวิทยาศาสตร์
9) รองศาสตราจารย์จริยา อำคา เวลบาท                  คณะแพทยศาสตร์
10) รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ภักดีโชติ                   คณะแพทยศาสตร์
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ้าทรัพย์ บุญมาก                คณะวิทยาศาสตร์
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน ส่งศรี                          คณะเกษตรศาสตร์
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริญญ์ จินดาประเสริฐ        คณะแพทยศาสตร์

2.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.1 รางวัลนักวิจัยระดับเงิน จำนวน 6 ราย
1) รองศาสตราจารย์นงค์นิตย์ จันทร์จรัส        คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2) รองศาสตราจารย์สุรชัย จันทร์จรัส            คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญณี แนรอท              วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศ เกตุแก้ว              วิทยาลัยนานาชาติ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณินี นฤธาราดลย์     วิทยาลัยนานาชาติ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

> ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม <

Scroll to Top