ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีวัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อมุ่งเน้นที่จะขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชียและพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

สืบเนื่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดโครงการต่อเนื่อง 5 ปี UNESCO UNITWIN เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และร่วมขับเคลื่อนโครงการโดยมหาวิทยาลัย 4 แห่ง 4 ประเทศ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประเทศไทย 2.Souphanouvong University จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3.University of Education จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 4.Indonesia University of Education จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จากประเทศไทย ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

Korea National University of Education (KNUE) จึงจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (the 2nd International Conference) ระหว่างวันที่ 14–16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00–16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีการนำเสนอและการบรรยายภายใต้หัวข้อ 1. Curriculum Development for Teacher Education 2. Capacity Building for Teacher Training  3. Educational Contents for Teachers และ 4. STEM & STEAM Teacher Education ซึ่งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมบรรยายและนำเสนอ 3 session ประกอบด้วย

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

Keynote Speech Session

หัวข้อ Blended-learning Classroom (BLC) for Teacher Education in the Post COVID-19 บรรยายโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

SessionⅠ. Curriculum Development for Teacher Education

หัวข้อ Curriculum Development using BLC model to school context in Post COVID-19 Era โดย ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ ผศ.ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

SessionⅡ.  Capacity Building for Teacher Training

หัวข้อ Capacity Building for Teacher Training #3 โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

SessionⅢ.  Educational Contents for Teachers

หัวข้อ Educational Contents for Teachers #1 โดย ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน จาก 5 ประเทศ ทั้งนี้ โครงการ UNESCO UNITWIN ยังสนับสนุนให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน ฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG17) อีกทั้งสถาบันฯ ได้ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ สร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติกับ 5 มหาวิทยาลัย ใน 4 ประเทศอีกด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี

 

ข่าว/ภาพ  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

Scroll to Top