วันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KKBS เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2564

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมอดินแดง ในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความเร็จในชีวิต รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ท่านภาคภูมิใจ “มหาวิทยาลัยของไทอีสาน” สถาบันที่ประสาทวิชาให้แก่ท่านตลอดไป

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมทิพย์นภา (1504) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่บัณฑิต ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ ประธานวิชาเอกการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและประธานวิชาเอกการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองรวี ศิลาน้อย ประธานวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนุช รักสงฆ์ ผู้แทนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ ผู้แทนวิชาเอกการเงิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต่อด้วย การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ชมรมศิษย์เก่า KKBS โดย คุณสุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ.2564 ความว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีพุทธศักราช 2564 ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจต่อตัวบัณฑิตเอง ต่อครอบครัว คณะฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างที่บัณฑิตศึกษาเล่าเรียนที่คณะพวกเราบุคลากรและคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสนับสนุน เพื่อดูแลให้บัณฑิตของเรานั้น มีความพร้อมมากที่สุด มีศักยภาพด้านวิชาการ มีศักยภาพด้านจิตใจ มีศักยภาพทุกๆด้านเพื่อที่จะออกไปประกอบอาชีพ ไปทำงานด้วยความพร้อมมากที่สุด ด้วยศักยภาพที่จะไปใช้ความรู้ในการสร้างประโยชน์แก่องค์กรและสังคม ในนามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน พวกเรารู้สึกปลื้มปิติและมีความภาคภูมิใจกับบัณฑิตทุกท่าน ขออำนวยพรให้บัณฑิตประสบความสำเร็จ มีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดที่เป็นความคาดหวังก็ขอให้มุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ และก็ขอให้ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพ ด้านการงาน ด้านครอบครัวและ สำคัญอย่างยิ่ง การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็ขอให้ได้ทุ่มเทและได้ช่วยเหลือ เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตที่เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 และเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศและสีสันในวันแห่งความสำเร็จของเหล่าบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ตลอดช่วงสัปดาห์ของพิธีรับปริญญารั้วมอดินแดง


วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว
ชยกร บันหาญ : ภาพ
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น : ภาพ

Scroll to Top