ม.ขอนแก่น จัดค่าย ปนน. อาสาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 50

ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ปนน.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมค่าย ปนน. อาสาแนะแนว ครั้งที่ 50 ณ  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม 130 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 คน

ค่าย ปนน. อาสาแนะแนว  ครั้งที่ 50 เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาที่อยากจะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมอบประสบการณ์ที่ดีแก่รุ่นน้องนักเรียน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของช่วงวัยที่จะต้องตัดสินใจหลังสำเร็จการศึกษา  รวมถึงการแนะแนวแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเรียน เทคนิคการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ และการแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีกิจกรรมการติวเข้มวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้พหุศาสตร์วิทยา การพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

ม.ขอนแก่น จัดค่าย ปนน. อาสาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 50

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ก็เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน พัฒนาทักษะความร่วมมือ และการมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ทั้งยังสอดแทรกทักษะการจัดการ เช่น การวางแผน การบริหารกิจกรรม และการร่วมถอดบทเรียน เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา (พี่ค่าย) ที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ม.ขอนแก่น จัดค่าย ปนน. อาสาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 50

ค่าย ปนน. อาสาแนะแนว ได้ดำเนินการมาจนครบ 50 ครั้ง 50 โรงเรียน เป็นค่ายที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดการกิจกรรม การมีจิตสาธารณะ และการทำงานร่วมกัน โดยชมรม ปนน. ได้จัดกิจกรรมค่าย ปนน. อาสาแนะแนว ปีการศึกษา 3-4 ค่าย และยังมีค่ายใหญ่และค่ายกลางที่จัดในช่วงปิดภาคการศึกษาด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี รวมแล้วมากกว่า 100 ค่าย ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษา รวมถึงเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ม.ขอนแก่น จัดค่าย ปนน. อาสาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 50
Scroll to Top