เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ” เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคม ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 8

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนชน ครั้งที่ 8 เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน บริการวิชาการด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justices) พร้อมเสริมนิติทัศนะรับใช้สังคมให้นักกฎหมายรุ่นใหม่

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านแดง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง พร้อมบริการจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้และหาแนวทางแก้ไข พร้อมสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (Law and Social Justice Innovation) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ

ในการทำกิจกรรมออกค่ายในครั้งนี้นักศึกษาได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน คือ ทาสีอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่เป็นแหล่งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้นักศึกษา นอกจากนี้ในแต่ละวันนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มพักกับคนในชุมชนในแต่ละหลังคาเรือนหรือที่ในค่ายนี้เรียกว่า “บ้านพ่อฮักแม่ฮัก” เพื่อได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการได้เรียนรู้สภาพสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและชาวบ้าน กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา ถือเป็นการสร้างชุมนุมนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่คณะได้ทำหน้าที่ในบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ (Co-Creation) ระหว่างนักศึกษาและชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการ ผ่านความจริงของสภาพสังคม พร้อมเสริมทักษะที่จำเป็น (Non-Technical Skill) สำหรับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

นายบรรยง ประธงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแดง ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีที่ลูกๆนักศึกษาได้มาลงพื้นที่ทำกิจกรรม ซึ่งตัวชุมชนและโรงเรียนก็ได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งการบริการความรู้ทางด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน การพัฒนาโรงเรียน รวมถึงทำให้ชุมชนมีสีสันขึ้น ก็ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษาให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และขอขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์ที่ได้เลือกพื้นที่บ้านแดง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ด้วยครับ

และนายวัชเรศวร เจริญวัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ประธานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 8 ได้กล่าวว่า ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนได้ถูกจัดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อต้องการทำค่ายจิตอาสาจนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสานต่อการจัดค่ายนี้ขึ้นมาและประสบความสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้น และในปีนี้จะเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 8 ผมในฐานะประธานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนพร้อมทีมงานค่ายทุกคนมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะจัดค่ายครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาทุกคนในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมกับค่ายครั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิในเข้าร่วม เนื่องจากค่ายครั้งนี้เป็นการร่วมกันของทั้ง  3 ฝ่ายคือ 1.ชุมนุมนิติศาสตร์สู่ชุมชน 2.ชุมนุมสิทธิมนุษยชน และ 3.สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงจะต้องคัดสรรนักศึกษาที่พร้อมจะออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบค่ายอาสานิติศาสตร์เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามงานนโยบายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อฝึกให้นักศึกษามีนิติทัศนะรับใช้สังคม และมีจิตสาธารณะ คือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและคนในชุมชน และเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ไม่มีในตำราเรียนนิติศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมที่ไม่ได้มาจากสายการเรียน โดยมุ่งหวังเป็นว่านักศึกษาที่มาออกค่ายทุกคน จะได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น และได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ และมีความสุขกับทุกกิจกรรมที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้ให้ เพียงเท่านี้เป้าหมายในการจัดกิจกรรมของผมในฐานะประธานค่ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ สุดท้ายนี้ผมและทีมงานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน และทุก ๆ ฝ่ายที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่  8 ครับ

นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมออกค่ายในครั้งนี้ยังได้เผยถึงความรู้สึกว่า การได้มาร่วมค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 8 รู้สึกประทับใจมาก เพราะว่าโดยปกติแล้วก็คือว่าหนูก็เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะได้นั่งเรียน ฟังบรรยายในห้องเรียน ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือการเรียน แต่ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสออกมาช่วยเหลือสังคม ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ทาสีบ้าน ก่ออิฐก่อปูน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ มาเห็นความน่ารักและใจดีของชาวบ้านที่ให้เราพักอาศัย และดีใจที่ได้มารู้จักกับเพื่อนๆและน้องๆ มากขึ้น เป็นการสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่และก็คณาจารย์ที่มาคอยดูแลพวกเราด้วยค่ะ นางสาว นุชรินทร์ ชินคำ นักศึกษาชั้นปี 4 กล่าว

Scroll to Top