คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในชนบทสู่ตลาดไข่สุขภาพอย่างยั่งยืน”

โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในชนบทสู่ตลาดไข่สุขภาพอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2563 โดยมีทีมวิจัย รศ.ดร. สจี กัณหาเรียง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร ผู้ร่วมวิจัย

สำหรับเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมือง เพื่อสร้างมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองของเกษตรกร เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จากตลาดชาวบ้านสู่ กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมี่ยม เช่นกลุ่มเน้นสุขภาพ กลุ่มลูกค้าพักฟื้นร่างกาย กลุ่มผู้สูงวัย โดยใช้สายพันธุ์ไก่ไข่พื้นเมืองที่พัฒนามาจากแหล่งพันธุกรรมไก่พื้นเมืองของไทย และเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่สนใจ เนื่องจากเกษตรกรสามารถดำเนินการเลี้ยงเอง และเข้าถึงแหล่งพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.30 น. โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน “แบล็ค โซลเยอร์ ฟลาย (Black Soldier Fly)” และการประกอบสูตรอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิตไก่ไข่แดงดอกคูณภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในชนบทสู่ตลาดไข่สุขภาพอย่างยั่งยืน” ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 44 ราย จากอำเภอเมือง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยรศ.ดร. สจี กัณหาเรียง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและกิจกรรม

วิทยากรอบรมให้ความรู้ได้แก่ ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานและการนำไปใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน แบล็ค โซลเยอร์ ฟลาย (Black Soldier Fly) ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา บรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน แบล็ค โซลเยอร์ ฟลาย ผศ. พิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้อาหารธรรมชาติสำหรับเป็นอาหารไก่ไข่พื้นเมืองพันธุ์แดงดอกคูณ และ ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ พร้อมคณะผู้ร่วมวิจัย พาเกษตรกรศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน แบล็ค โซลเยอร์ ฟลาย

Faculty of Agriculture, KKU and the National Research Council (NRCT) hold a learning and sharing event “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens”

https://www.kku.ac.th/12255

Scroll to Top