เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เยือน มข.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ในการนี้ รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับโลก 7 สาขาวิชาที่โดดเด่น ที่  200-300 จาก 1,115 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และ มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับประเทศอินโดนีเซีย ในด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับคณะต่างๆ เช่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 67 ฉบับ และมีการมอบทุนการศึกษา KKU Scholarship ให้แก่นักศึกษาอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลาหลายปี   ทั้งนี้ ในการพบปะครั้งนี้ กระผมมีรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้พัฒนาความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในอนาคต

H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า กระผมและคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิงที่ได้มีโอกาสมาเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาอินโดนีเซีย ที่ศีกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การหารือ ในวันนี้ จะสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆได้ในอนาคตอันใกล้

“ด้วยความใกล้ชิด วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้อินโดนีเซีย  ไทย เป็นมิตรประเทศ  และมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีนักศึกษาจากอินโดนีเซียมาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนสูงขึ้นทุกปี  และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ได้นำความรู้ กลับไปพัฒนาประเทศต่อยอดมากมาย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง”

การมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมหารือความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต ต่อจากนั้นในช่วง 16.30 น. H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนสถานทูต  ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลร่วมกับนักศึกษาอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลข่าว : พราวแสง ภูสิงหา ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top