นศ.มข. สุดเจ๋ง ชนะเลิศประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรเมธ พฤกษะวัน , นายธนัย มหาแก้ว , นายสุรัตน์ กรจักร์ , นางสาว นภัสวรรณ บุญกอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4  นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงานว่า  WCT (H) REE- STONE  ได้รับทุนการศึกษาของรางวัล และประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 50,000 บาท  รางวัลชมเชยได้แก่ นางสาวกัณฐษร ลนขุนทด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับของรางวัล  ประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 5,000 บาท โดยการประกวดครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ รศ. กุลศรี ตั้งสกุล , อาจารย์ ดร.สินินาถ โคตรุฉิน , ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และ อาจารย์ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล ที่เป็นที่ปรึกษาด้านการประกวดให้น้อง ๆ ที่เข้ารอบ

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

  1. เพื่อให้เกิดต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อคนทั้งมวลที่สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ได้
  2. ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของคนในสังคม
  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในความสำคัญเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
    (Friendly Design for All)
  4. เพื่อนำแบบที่สามารถต่อยอดได้ไปสร้างทำ “ห้องน้ำสาธารณะอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” ในพื้นที่เป้าหมายจริง
    ให้มีผลสัมฤิทธิ์ด้านการต่อยอดเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ข้อมูล /ภาพประกอบ : Friendly Design
ข่าว
: กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Smart KKU students win Friendly WC Design Competition for Friendly Design Tourism Spots

https://www.kku.ac.th/12177

Scroll to Top