มนุษย์-สังคม มข. จับมือ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน สานความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษา มุ่งยกระดับศักยภาพเยาวชน

เมื่อวันจันทร์ที่  1 พฤศจิกายน 2564  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและองค์ความรู้ในด้านภาษา อันเป็นการยกระดับศักยภาพเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE จากระดับประเทศสู่ระดับสากล สร้างเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทั้งในด้านภาษา ทักษะในศตวรรษที่ 21  ตลอดจนการขยายเครือข่ายของศูนย์  To Be Inter Corner : TIC ไปยังโรงเรียนอื่นในพื้นที่อำเภอกระนวน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย เพียยุระ กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเยาวชน และบุคลากรผู้สอน ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและองค์ความรู้ในด้านภาษาการทำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่รั้วอุดมศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมหลังจากจัดตั้งศูนย์ To Be Inter Corner : TIC นั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิก  ทั้งในด้านภาษา ทักษะที่จำเป็น และความรู้ในการแก้ปัญหาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันกับ ศูนย์สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ภาษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์เพศภาวะศึกษา ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต และศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะ”

ภายในงานยังมีพิธิเปิดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน วิถีใหม่ ใจเป็นหนึ่ง เพื่อยกระดับให้อำเภอกระนวน เป็น One Stop ของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรม และเปิดศูนย์เพื่อนใจอัศจรรย์วิถี และศูนย์ยุวมัคคุเทศก์ ของชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนห้วยยาง โดยมี นายยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ สาธารณสุขอำเภอกระนวน เลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอกระนวน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน ในฐานะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอกระนวน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ท่ามกลางคณะผู้บริหารจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นไปอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการยกระดับทูบีนัมเบอร์วันระดับโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ในอำเภอกระนวน ได้แก่ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โรงเรียนยางคำพิทยาคม โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา และโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งอำเภอกระนวนถือเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE แห่งแรกในจังหวัดขอนแก่นและเป็นชมรมต้นแบบระดับประเทศอีกด้วย

 

 

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร / กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Scroll to Top