U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “มหัศจรรย์พืชทางเลือกกัญชาและกัญชง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “มหัศจรรย์พืชทางเลือกกัญชาและกัญชง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม และ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการตำบลบ้านฝาง พร้อมคณะทำงาน  ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าด้วยการผลิตกัญชาและกัญชง ประโยชน์ของกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ และการใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากพืชกัญชงและกัญชา

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีการจัดพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 2 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการรวมกลุ่ม โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฝาง และศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และผู้นำหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์และประสานงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มากกว่า 30 คน  การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในตำบลบ้านฝาง ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายเกี่ยวกับ 1) ความแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชา ประโยชน์ของกัญชาและกัญชงต่อสุขภาพ 2) การแปรรูปกัญชาและกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น หมากฝรั่ง เครื่องดื่มชาและกาแฟ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว/เสริมอาหาร ยานวด/ยาหม่อง เครื่องนุ่งห่ม3) การขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง 4) การใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง ทางการแพทย์ทั้งในมนุษย์และสัตว์  5)ระบบการปลูกกัญชาและกัญชง 6) ข้อดี-ข้อจำกัด ของระบบปลูกแต่ละชนิด 7) ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกัญชาและกัญชง 8) การแยกเพศกัญชาและกัญชง 9) การใช้ปุ๋ย-การเก็บเกี่ยวของกัญชาและกัญชง  10) การสกัดน้ำมันกัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นความรู้ที่ทางคนในชุมชนตำบลบ้านฝางให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการตอบข้อซักถามของเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงระหว่างวิทยากรและคนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าวโดย อ.ดร.พรทิพย์  โพนตุแสง

ภาพโดย คณะทำงานโครงการ U2T ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

U2T Project, Faculty of Agriculture trains on “Amazing alternative plants – Cannabis and Hemp”

https://www.kku.ac.th/12157

Scroll to Top