คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปภัมภ์ ได้ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันเวลา ซึ่งตัวแทนรับมอบโดยรศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นางจันทร์หอม คำภู รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา รองผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด นายคมกฤษณ์ สุขไมตรี นักเทคนิคการแพทย์ เลขานุการสถานบริการสุขภาพฯ และทีมบุคลากรของคณะฯ
ทั้งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์ที่จะให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เชิงรุกในชุมชน ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเมืองและชนบทที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ติดต่ามข่าวการให้บริการได้ที่ เพจ: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
Faculty of Associated Medical Sciences given a biological safety van for sample collection
Scroll to Top