มข. สร้างหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา หนุนศิลปินอยากเป็นครู ชูครูที่อยากเป็นศิลปิน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. – 14.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ กระบวนทัศน์ใหม่  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและร่วมแสดงความยินดี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 50 คน   ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์

         รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    กล่าวแสดงความยินดีว่า โครงการหลักสูตรสองปริญญาแรกเป็นของเภสัชศาสตร์บัณฑิตร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  MBA วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่เกิดโครงการที่ 2 คือหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ นักศึกษา จะทำให้โอกาสตลาดงานมากขึ้น เชี่ยวชาญมากขึ้น ทำให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาดนตรี จะมีทักษะดนตรีมากขึ้นมีวิชา ส่วนนักศึกษาที่เรียนดนตรีจะสามารถมีความรู้ดนตรีไปสอนนักเรียน เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพสามารถรับราชการเป็นครูได้  สามารถใช้เป็นจุดขายของทั้งสองหลักสูตรได้ หากอยากมีโอกาสงานเช่นนี้ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ข้อดีคือถูกระบุไว้ในแผนการศึกษา  ฉะนั้นการจัดการจะไม่ยาก จบใน 4 ปี นักศึกษาจะยินดี เพราะได้ทั้งสองปริญญาออกไป  ขอชื่นชมแนวคิดทั้งสองคณะฯ  ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถผลิตครูที่เป็นศิลปิน และศิลปินที่เป็นครู เพิ่มมาอีกหลักสูตรหนึ่ง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองคณะและส่งผลถึงการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  กล่าวว่า  ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรม โดยเน้นมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรสองใบปริญญา (Double Degree) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการบูณาการข้ามศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน  และเพื่อส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระหว่างหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษาได้ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์ ตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ ที่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีการเรียนรู้ในวิธีการและวิชาชีพที่จำเป็นมากต่อการศึกษาไทย อีกทั้งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองคณะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองคณะและการศึกษาไทยในอนาคต

 

     

 

ข่าว จิราพร ประทุมชัย

ภาพ วทัญญู เชื่อมไธสง , อาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์

KKU is offering a new double-degree program on music and education for artist teachers

https://www.kku.ac.th/12011

Scroll to Top