มข.เดินเครื่อง สร้างสรรค์วีดิทัศน์ KKU Outlook 2021 เน้นย้ำการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อสารเชิงรุกเตรียมสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้กรอบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัย KKU Transformation และสะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจทั้งใน ด้านประชาคม (People)  ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) โดยกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สร้างสรรค์ และดูแลกระบวนการผลิตวีดิทัศน์ ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

สำหรับวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย  KKU Transformation ให้กับบุคคลภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถนำวีดิทัศน์ KKU Outlook 2021 ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการสื่อสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (Khon Kaen University Outlook 2021) ครอบคลุมผลงานโดดเด่นและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการสื่อสารการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

โดยแนวคิดและเนื้อหาหลักของวิดิทัศน์ได้มุ่งเน้นความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก” ที่ยังคงการเป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยมีเครื่องวัดความสําเร็จของการได้รับการยอมรับในระดับโลก พร้อมทั้งได้กําหนดนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสะท้อนผ่านวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย KKU Outlook 2021 นี้ และยังรวมทั้งสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนำเสนอให้บุคคลหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีและภารกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีพิธีบวงสรวง ก่อนเริ่มดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (Khon Kaen University Outlook 2021) เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU stepping ahead by producing a video clip entitled: KKU Outlook 2021, aiming to be a world-class R&D university

https://www.kku.ac.th/11970ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ บริพัตร ทาสี

Scroll to Top