ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นประธานและกล่าวให้โอวาท และ อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) กล่าวรายงาน ในการนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้ฝึกซ้อมและทัพนักกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” เจ้าภาพโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “กีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถผสานความเข้าใจ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลภายใต้กฎและกติกาเดียวกัน  ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้รู้จักคำว่ารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะ แต่สิ่งที่เรามาทำร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ดีและเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความรัก ความสามัคคีของพวกเราชาวสาธิต และที่สำคัญขอให้นักกีฬานำเหรียญทองมาฝากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีชื่อเสียงดังกล้องในกลุ่มสาธิตทั้งหมด ขอให้ทุกคนมีน้ำใจและความเป็นมิตรที่ดีระหว่างกันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ร่วมสังกัดเดียวกัน” 

โดย สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสาทมิตรเกมส์” จัดขึ้นภายใตคำขวัญ “ร้อยรวมดวงจิต ผูกมิตรดวงใจ สามัคคียิ่งใหญ่ ในประสานมิตรเกมส์” มีโรงเรียนสาธิตที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมแข่งขัน 21 สถาบัน โดยแบ่งตามชนิดกีฬา 16 กีฬา โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 445 คน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นายกสมาคมศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน

Scroll to Top