ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. คนใหม่ (คนที่ 13)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คนที่ 13

วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 10.00–12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนใหม่  ผ่านระบบ Zoom Application โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 12 ส่งมอบงานให้กับ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 13 (ท่านปัจจุบัน) โดยมี คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจน หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรกองบริหารงานคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบ 8 ปี (ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2564) ต่อมา ได้มีพิธีลงนามส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ระหว่าง ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีท่านที่ 12 และ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีท่านที่ 13 พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก   โอกาสนี้ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวรับมอบหน้าที่เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 13 และในลำดับสุดท้าย ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  ได้กล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี  เป็นอันเสร็จพิธี

           ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 13 โดยได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 47/2564  ลงวันที่ 4 กันยายน 2564)

           ประวัติและผลงานของ  ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2533
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2539
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี Kyushu Tokai University ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2545

             ประวัติการทำงาน
ประวัติการรับราชการ
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

   สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

มิ.ย. 2563 – พ.ค 2564  ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มิ.ย. 2562 – มิ.ย. 2563  รองผู้อำนวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

พ.ย. 2561 – มิ.ย. 2562  รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย และรักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พ.ย. 2558 – พ.ย. 2561  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

พ.ศ. 2554 – 2556   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2549 – 2551    รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคย และ/หรือ กำลังดำรงตำแหน่งกรรมการในราชการที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
          ประสบการณ์ระดับชาติหรือนานาชาติ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

–  คณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
–  คณะทำงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับ ทปอ. วิจัย
–  คณะกรรมการบริหารสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
–  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
–  คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการภายใต้ The Biochemistry
and Molecular Biology Section (BMB Thailand)

 

การเป็นสมาชิก กรรมาธิการ  และกรรมการสำคัญ
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   – อนุกรรมการด้านการพิจารณากรอบวงเงินและแผนด้าน ววน.
– อนุกรรมการด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
– อนุกรรมการด้านการเงินและงบประมาณกองทุน ววน.
– อนุกรรมการด้านการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ของสถาบันวัคซีน
แห่งประเทศไทย
– อนุกรรมการการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก
– อนุกรรมการการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขของประเทศ
– คณะทำงานของอนุกรรมมาธิการ สว. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

(ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล)

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. คนที่ 12
ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. คนที่ 13
Scroll to Top