มข.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษามหาบัณฑิต ดร.เกษม เปรมประยูร  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายสันติ บรรเลง นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (IRDTP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธานในการประชุมและกำหนดทิศทางของโครงการฯ

เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี  ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดใว้ พร้อมทั้งให้รายละเอียดในบริบทในการเข้าถึงโรงเรียนและชั้นเรียนจริง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลในโครงการฯ จำนวน 60 โรงเรียน ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 ในการทำงานในด้านจัดการระดับโรงเรียน (School Management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)และ การจัดการระดับชั้นเรียน (Classroom Management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้ให้รายละเอียดการทำงานในความร่วมมือกับระดับนานาชาติ ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินมากว่า 15 ปี

โดยภายในงานประชุม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำ PISA 2018 มาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร โดย ดร. ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รวมถึงการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาครูและโรงเรียนของ 6 สถาบันฯ และสรุปการนำเสนอและการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ

 

ข่าว   พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ   ดร.เกษม เปรมประยูร,กสศ.

 

Scroll to Top