“โครงการการปลูกและสกัดกัญชงเพื่อเชิงพาณิชย์” โดยปลูกกัญชงกว่า 400 ไร่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตกัญชงสายพันธุ์ไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลก

สำนักข่าว : facebook: ThaiFinTech

URL :  https://www.facebook.com/579797032184947/posts/1948906345274002

วันที่เผยแพร่ :  5  ส.ค. 2564

Scroll to Top