สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ

           สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดทำหลักสูตรการให้บริการวิชาการทางด้านเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ในรูปแบบการอบรม/สัมมนา หรืออื่น ๆ ตามแนวทางของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยาน  เพื่อจัดทำหลักสูตรการให้บริการวิชาการทางด้านเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ในรูปแบบการอบรม/สัมมนา หรืออื่น ๆ ตามแนวทางของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ให้สัมภาษณ์ในโอกาสนี้ว่า “ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ประเด็นการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คณะเทคนิคการแพทย์มีคณาจารย์ มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการจึงร่วมประสานงานเชิญชวน นำเอาความเชี่ยวชาญ ผลงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการแพทย์หรือกายภาพบำบัด ออกไปรับใช้สังคม ให้บริการพี่น้องประชาชน ในส่วนที่เราเห็นว่าโครงการนั้น จะเป็นประโยชน์ และมีคนสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม/โครงการที่เราจะจัดร่วมกันในอนาคต”
           รศ.นทพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นนิมิตหมายใหม่ เพื่อเป็นการบริหารองค์กรทั้งสององค์กรด้วยมิติใหม่ สำนักบริการวิชาการ มีความเก่งด้านการบริหารจัดการ มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน คณะเทคนิคการแพทย์มีความเก่งทางด้านศาสตร์การป้องกันและส่งเสริมก่อนการเกิดโรค ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เราจึงคาดหวังว่าจะส่งมอบคุณค่ากับสังคมที่มีผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ Upskill Reskill ของประชาชนทุกช่วงวัย กลุ่มนักเรียน เช่น Pre University กลุ่มประชาชน หรือผู้อยู่ในวิชาชีพศาสตร์เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดอยากจะเพิ่มสมรรถนะขั้นสูง เรามีความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ตลอดเวลา และทุกหัวข้อที่ชุมชนหรือสังคมที่วิชาชีพต้องการ สามารถทำได้ทันทีและรวดเร็ว โดยกระบวนทัศน์ใหม่ คือนำเอากระบวนการการสอนร่วมกับการเรียนแบบออนไซต์หรือออนไลน์ สามารถเก็บเป็นไมโครเครดิต เครดิต ของ non-degree จนยกระดับนำไปสู่ปริญญาตรี โท เอก ต่อไป”

Scroll to Top