อาจารย์สถาปัตย์ มข. ลุยพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP

ทีมอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรใน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น  นำโดย อาจารย์ ลัทธพร จันทองหลาง และ อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา บรรยายเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์,  อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และ อาจารย์ อรรคพล ล่าม่วง บรรยายเรื่อง “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด” ระหว่างเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา  ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0TOP ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มละ 2 คน ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) หรือผู้แทน อำเภอละ 1 คน ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จังหวัดรุ่นละ 3 คน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ ตราสินค้า การร่างแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนการผลิตและการส่งเสริมการขายต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, คุณจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น คุณอุไรพร ถิ่นวิมล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ข่าว/ภาพ :  อาจารย์ อรรคพล ล่าม่วง
เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Architecture ajarns from KKU trains OTOP women groups

https://www.kku.ac.th/11710

Scroll to Top