มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ด้วยระบบบริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการติดตามดูแลอย่างทั่วถึง

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ปัญหาด้านความแออัดของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และการบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อที่กำลังรอการรักษา  ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดหอพักที่ 20 เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นที่แยกกักตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีความจำเป็นต้องกักกันตัวเองจากชุมชน (Quarantine) หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงและได้รับการวินิจฉัยให้สามารถแยกมากักกันตัวเองที่บ้าน (Home isolation) ได้ เพื่อรองรับนักศึกษาหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อาจจะไม่สะดวกในการกักกันตัวในที่พักอาศัยของตัวเอง โดยจัดให้มีระบบบริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการติดตามดูแลอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพทางกายและทางใจ ลดการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มเสี่ยง และลดการแพร่ระบาดของของโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        การใช้หอพักที่ 20 มีการดำเนินการเพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

  1.  จัดเป็นสถานที่กักกันตัวเองที่บ้าน (Home isolation) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง มีอาการน้อย หรือมีอาการดีขึ้นแล้ว (ผู้ป่วยสีเขียว) แต่ยังต้องติดตามอาการ และตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้อย่างรวดเร็วถ้ามีอาการรุนแรงขึ้น โดยได้จัดห้องพักไว้ 88 ห้อง
  2. จัดเป็นที่กักกันตัวเอง (Self Quarantine) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่เมื่อไปตรวจหาเชื้อแล้ว ยังไม่พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ แต่จะต้องกักกันตัวเองอย่างเข้มงวดและแยกตัวจากสังคมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นถ้ากลายเป็นผู้ติดเชื้อ โดยได้จัดห้องพักไว้ 11 ห้อง

        มาตราการความปลอดภัย ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลสนาม ระบบน้ำเสียของหอพักจะมีการเติมคลอรีนเพิ่มเติม เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเสีย และขยะของผู้ป่วยจะมีการราดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งเสมอ  ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักอาศัยและประชากรบริเวณนั้นเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปยังนักศึกษา บุคลากร และชุมชนในมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนามที่ได้ดำเนินการมาแล้วและไม่พบปัญหาการแพร่เชื้อในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

 

 

Scroll to Top