คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายการศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมีตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วม ซึ่ง อ.ดร.นรินทร์ ชมภูพวง เป็นผู้ดำเนินรายการ มีอาจารย์ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ประกอบด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เล่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ, ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง, ผศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว, อ.ดร.ธิดารัตน์ มอญขาม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 4 ปี ต่อด้วยผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวนารินทร์ อรัญเวศ นายกสโมสรนักศึกษาฯ นายวงศธร สิงห์ประโคน อุปนายกฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง และนายนายเสกสรร คำละมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแนะนำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และช่วงสุดท้ายเป็นการแนะนำการลงทะเบียนเรียน โดยทีมงานบริการการศึกษา นำโดย นางชัชชนี ดารายนต์ หัวหน้างานบริการการศึกษา นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ นักวิชาการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 500 คน

Scroll to Top