U2T เกษตร มข. ร่วมกับสัตวแพทย์ จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้โรคลัมปิ สกิน สู่ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้โรคลัมปิ สกิน สู่ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น” ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสร้างรากฐานให้สังคมเข้มแข็ง โดยมี อาจารย์ ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ในการจัดอบรมดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือที่ชื่อว่า ลัมปิ สกิน (Lumpy skin disease : LSD) อย่างรุนแรงในพื้นที่ หากปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เลี้ยงโคกระบือเป็นหลัก อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว จึงทำให้เกิดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้แนวทางป้องกันและรักษาโรคดังกล่าวอย่างถูกวิธี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยากรหลักในการบรรยายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับโรคลัมปิ สกิน พร้อมทั้ง น.สพ. พีรพัฒน์ ดีสุข และนักศึกษา จำนวน ๔ ท่าน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปิ สกิน มากว่า 40 ครัวเรือน พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการรักษาและการป้องกันให้แก่เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในชุมชน ซึ่งทางโครงการ ฯ หวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด และได้ช่วยเหลือให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้

สุดท้ายนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก นายสุภัค แปลยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในการกล่าวต้อนรับ และได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าว : นายศุภเกียรติ ฉ่ำเมืองปัก

Scroll to Top