มข. จับมือกับสถาบันชั้นนำของจีน เล็งเปิดหลักสูตร High Speed Train รองรับตลาดงาน

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ VDO Conference เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) ระดับปริญญาตรีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวถง (Southwest Jiaotong University: SWJTU)  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่ต้องการวิศวกรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยฝ่ายการต่างประเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ริเริ่มจัดทำหลักสูตรรถไฟความเร็วสูงร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวถง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านนี้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยทั้งสองสถาบันมีสัญญาณที่ดีในการตอบรับความร่วมมือเพื่อเริ่มหลักสูตรที่รองรับรถไฟความเร็วสูงโดยจะร่างหลักสูตรร่วมกัน  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดสอนในหลักสูตรภายในปี 2565

การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อจะได้วางแผนกำหนดทิศทางในการดำเนินการอย่างละเอียดให้ชัดเจนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติร่วมกันต่อไป

KKU joins a leading institution in China to open the High Speed Train Program for the job market

https://www.kku.ac.th/10581

Scroll to Top