สนง.อธิการบดี มข. จัด “ผักจากแปลงลงจาน..ที่บ้านสิริคุณากร” เสริมความสุขการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ผักจากแปลงลงจาน..ที่บ้านสิริคุณากร” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข ประจำปี 2562  โดยมี ผศ.ดร เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล  นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น   บุคลากรในหน่วยงานและกองงานต่าง ๆ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ลานจอดรถ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

การจัดโครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข ปี 9 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กรและพร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างรอบด้าน

ผศ.ดร เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสุขให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับนโยบายเสาหลักด้าน People หรือ ประชาคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเด็นการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน Best Place to Work ส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกัน และ บุคลากรต่อองค์กร

“กิจกรรมนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ต่างๆ ในสังกัด สำนักอธิการบดี ได้มาร่วมสนุก ใช้เวลาในการทำอาหารและแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร การแข่งขันประกวดการทำอาหารเป็นเพียงความสนุกสนาน แต่สิ่งที่ได้กลับมีคุณค่ามากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ใกล้ชิดสนิทสนมกันที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะอีกแรงผลักดันทำให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองร่วมกัน นำไปสู่การทำงานขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” ผศ.ดร เด่นพงษ์ กล่าว

นายธัญญา ภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธัญญา ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนในองค์กรด้วยการทำอาหารร่วมกันถือเป็นจุดกำเนิดเล็ก ๆ ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  เพราะการทำงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์จะต้องทำให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน เพื่อที่จะทำให้งานที่ทำนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

“การจัดกิจกรรมในปีนี้รู้สึกอบอุ่น และ มีความสุขมาก เพราะมีบุคลากร ผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมจำนวนมาก  ในปีนี้แตกต่างจาก 8 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเดิมทีเราได้ปลูกผักและแจกจ่ายให้กับคนในองค์กรมาอย่างสม่ำเสมอ แต่ปีที่ 9 นี้  นี้พิเศษตรงที่เรานำผักปลอดสารพิษที่ปลูกร่วมกันมาประกอบอาหาร และ ยังมีการประกวดในเรื่องของรสชาติ ความสวยงาม  เป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้เห็นรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะของผู้ร่วมงาน  แนวคิดในการทำอาหาร และร่วมกันรับประทานนี้ มาจากเราต้องการทำให้ที่ทำงานเป็นเหมือนบ้าน ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ที่ต่างต้องช่วยเหลือ แบ่งปัน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้าง Happy Work Place พื้นที่ที่บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขเหมือนกับอยู่บ้านนั่นเอง” นายธัญญา กล่าว

นางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมกุล นิติกร กองกฎหมาย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวา) นางละอองดาว สมดีวีรเดช ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซ้าย)

นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่กองกฎหมายได้เข้าร่วมในการทำอาหารกับกองอื่น ๆ ในสำนักงานอธิการบดี เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่มีประโยชน์กับองค์กรมากในด้านของการมีส่วนร่วม  ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันที่เกิดจากการปลูกผักและทำอาหาร และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้แน่นแฟ้น ลดรอยต่อหรือช่องว่างระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี” นางละอองดาว กล่าว

นางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมกุล นิติกร กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า“ในวันนี้เป็นปีแรกที่กองกฎหมายได้ร่วมทำอาหารกับกองสื่อสารองค์กร โดยกองกฎหมายได้ทำข้าวจี่มาร่วมประกอบอาหารเพราะต้องการจะแสดงให้เห็นว่าข้าวเหนียวที่ปั้นมาเป็นข้าวจี่ เป็นสัญลักษณ์ของความเหนี่ยวแน่นเหมือนกับความรักและความสามัคคีของคนในองค์กร และรู้สึกดีกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะได้พบปะกับเพื่อนกองต่าง ๆ เป็นการผ่อนคลายที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสนิทสนม” นางสาวหนึ่งฤทัย กล่าว

ทั้งนี้โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข จัดมาตั้งแต่ปี 2554 โดยบุคลากรจะร่วมกันปลูกผักและแจกจ่ายให้กับคนในองค์กร ต่อมาในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ที่ได้จัดกิจกรรม “ผักจากแปลงลงจาน..ที่บ้านสิริคุณากร” เป็นครั้งแรก โดยได้มีการนำผักปลอดสารพิษมาแข่งขันอาหาร และ รับประทานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมที่ผ่อนคลายจากการทำงาน กระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในองค์กร  นำไปสู่ประสิทธิภาพงานในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว : นางสาววนิดา บานเย็น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร

ภาพ : บริพัตร ทาสี

สามารถชมภาพเพิ่มเติม ในกิจกรรมได้ที่ Link1Link2

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อคัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top