คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยรูปแบบการจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน 60,000 คน ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า โดยดำเนินการ 1 ปี โดยใช้ชื่อเรียกว่า University to Tambon หรือ U2T นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบายของ สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 15 คนและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการคือ ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล   อาจารย์กมนภา หวังเขื่อนกลาง ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมช์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินแผนโครงการพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูลกับกลุ่มผู้ทอผ้าไหมของชุมชน  พื้นที่บ้านห้วยเตย ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดชอนแก่น พร้อมการสำรวจข้อมูลรายชื่อกับผู้นำชุมชนเพื่อหาข้อมูลด้านการทอผ้าของท้องถิ่นเพื่อรวบรวมทำข้อมูลการจัดทำผ้าพื้นถิ่นเพื่อรองรับการเป็นเมืองหัตถกรรมโลก ในวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.00 น.
     สำหรับความคืบหน้าในสัปดาห์ที่ 3  ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ทีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ดูแลกับผู้ถูกจ้างงานในตำบลและลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อชี้แจงการทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพร้อมทั้ง  การมอบหมายงานการจัดทำข่าวของดีประจำตำบล รายบุคคลรวมถึงการสำรวจสถานที่เพื่อใช้ในการจัดโครงการที่ใช้ในการจัดทำโครงการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพื้นที่บ้านห้วยเตย ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

  

        สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดการประชุมวางแผนการประสานงานโครงการและร่างงบประมาณเพื่อดำเนินการวางแผนโครงการที่ 1 เพื่อลำดับการนำเสนอข่าวของตีประจำตำบลตามที่ได้รับมอบหมายและติดต่อสถานที่สำหรับการอบรมในโครงการที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพื้นที่บ้านห้วยเตย ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น
        สุดท้ายการรายงานผลการปฏิบัติใน สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 29มีนาคม -2 เมษายน พ.ศ. 2564โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลโครงการด้วยการนำเสนอข่าวสารของดีที่เป็นอกลักษณ์ประจำตำบลห้วยเตย อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำตำบล พร้อมกับการเก็บข้อมูลสำรวจสินค้าที่มีในพื้นที่นำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top