อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง KKU Academy เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล รศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข ผศ.อิสราภรณ์ เทพวงษา ผศ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ รศ.รสวันต์ อารีมิตร นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ และ นายอิศรา สริยกล ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมซึ่งจัดเป็นการประชุมทั้งแบบออนไลน์และพบกันภายในห้องประชุม

วาระการประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบของ KKU Academy ประกอบไปด้วย Learning Management System (LMS), KKU Production House teams, Outcome-based Courses และ Structure and Management of KKU Academy อันเป็นแนวคิดในการจัดตั้ง KKU Academy เพื่อการเตรียมการ แผนการ ไปสู่การดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง KKU Academy เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก

Scroll to Top