มข. ครองอันดับ 4 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2021

      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิด เปิดเผยว่า SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2021 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยผลการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 4 จาก 21 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดลำดับและ การจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา สาขาวิชา Economics, Econometrics and Finance มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 12 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดลำดับ

      สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

      ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?area=1400&ranking=Overall&country=THA)
อันดับ 1 (460) Chulalongkorn University
อันดับ 2 (526) Mahidol University
อันดับ 3 (616) Prince of Songkla University
อันดับ 4 (632) Khon Kaen University
อันดับ 5 (657) Thammasat University
อันดับ 6 (703) Asian Institute of Technology
อันดับ 7 (716) Suan Sunandha Rajabhat University
อันดับ 8 (721) Kasetsart University
อันดับ 9 (735) King Mongkut’s University of Technology Thonburi
อันดับ 10 (751) Chiang Mai University
อันดับ 11 (768) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
อันดับ 12 (782) Walailak University
อันดับ 13 (786) National Science and Technology Development Agency
อันดับ 14 (792) National Institute of Development Administration
อันดับ 15 (830) Naresuan University
อันดับ 16 (841) Suranaree University of Technology
อันดับ 17 (860) Mahasarakham University
อันดับ 18 (870) King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
อันดับ 19 (890) Srinakharinwirot University
อันดับ 20 (914) Mahawithayalai Rangsit
อันดับ 21 (933) Burapha University

ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Economics, Econometrics and Finance รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?area=2000&ranking=Overall&country=THA
อันดับ1 (339) Chulalongkorn University
อันดับ2 (378) Mahidol University
อันดับ3 (495) Suranaree University of Technology
อันดับ4 (535) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
อันดับ5 (578) Khon Kaen University
อันดับ6 (615) Kasetsart University
อันดับ7 (631) Prince of Songkla University
อันดับ8 (633) Naresuan University
อันดับ9 (660) Thammasat University
อันดับ10 (662) Chiang Mai University
อันดับ11 (674) National Institute of Development Administration
อันดับ12 (693) Asian Institute of Technology

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top