แผนพัฒนาตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T พัฒนาพันธุ์ข้าวแก่วิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นรายงานประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2564 ฉบับที่ 4 วันที่ 22-28 มีนาคม 2564

         กิจกรรมประจำสัปดาห์   เรียนรู้เรื่องการใช้ Photoshop ขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์ไพศาล เอกวัฒน์  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจ ชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ และกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย   ร่วมพัฒนาทำความสะอาดตำบล ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1   ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ทำแผนที่ตำบล และชุมชน  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน

      ความก้าวหน้าและผลปฏิบัติงานรายสัปดาห์ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเวทีและการเป็นวิทยากรกระบวนการสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานได้นำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดีโนนชาติ และกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย ทำให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการของกลุ่ม ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนในการจัดทำโครงการหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มต่อไป

        บทเรียนและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
          เรียนรู้เรื่องการออกแบบและการใช้ Photoshop ขั้นพื้นฐาน  เรียนรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน  เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

         แผนการดำเนินงานสัปดาห์ต่อไป
         ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มต่างๆ และหารือร่วมกับชุมชนในการขอใช้พื้นที่สาธารณะทำแปลงปลูกผักหมู่ 4 บ้านโนนชาติ  ทำแผนที่ตำบล และชุมชนเพิ่มเติม  วางแผนการออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า ด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัยแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่ม  วางแผนหาแนวทางพัฒนา สนับสนุนพันธุ์ข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ

 

Scroll to Top