ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย – 13 เม.ย. 64[ ดาวน์โหลด PDF ]

Scroll to Top